xxx

185440
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
49
18
67
185163
544
834
185440

Kontroly kotlů na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší

Všichni provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Projděme si základní pravidla, která se těchto kontrol dotýkají


© Fotolia.com

Kotle i topidla s teplovodním výměníkem

kontrolovány musí být všechny zdroje spalující pevná paliva a napojené na soustavu ústředního vytápění. Tedy i lokální topidla typu krbová kamna či krby s teplovodní vložkou. Podmínkou je minimální celkový příkon od 10 kW, tedy u lokálních topidel příkon předaný otopné vodě i jeho sálavá složka.

Kontrola jednou za tři roky

myšleno je, že kontrola má být provedena do 36 měsíců od provedení kontroly poslední nebo od uvedení spalovacího zdroje do provozu.

Odborně způsobilá osoba (OZO)

fyzická osoba, která je dle zákona oprávněna provést kontrolu spalovacího zdroje. Musí být proškolena výrobcem kontrolovaného spalovacího stacionárního zdroje a mít od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Toto oprávnění musí být uděleno konkrétní fyzické osobě, nikoliv organizaci (firmě). V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.

Doklad o provedení kontroly

OZO musí o provedené kontrole zdroje vystavit „Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva“ jehož náležitosti jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 415/2012 Sb..

Referenční limit pro cenu pravidelné kontroly

finanční limit pro provedení kontroly stanovený MŽP vyhláškou. Je to jakýsi strop pro cenu prováděných kontrol. Referenční finanční limit je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit OZO pro kontrolu a zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km“. Pokud výrobce nebude na požádání provozovatele schopen zajistit jím vyškolenou odborně způsobilou osobu, která by provedla kontrolu v rámci referenčního finančního limitu a vystaví provozovateli o tomto doklad, může se provozovatel obrátit na oprávněnou osobu zaškolenou jiným výrobcem na stejný typ zdroje, která kontrolu ve stanoveném finančním limitu provede.

Databáze odborně způsobilých osob

databáze OZO spravovaná MŽP, která má být zprovozněna do 1.1.2020. Všichni výrobci budou mít povinnost nahlásit do 31.1. 2020 všechny OZO, které mají od nich uděleno oprávnění k instalaci, provozu a údržbě jimi vyráběných kotlů. Má především provozovatelům spalovacích zdrojů umožnit nalézt ve svém okolí vhodnou OZO, která by případně byla ochotna provést kontrolu za cenu dle vyhláškou stanoveného referenčního limitu. Doposud existují pouze nepovinné seznamy OZO provozované Asociací podniků topenářské techniky a Klastrem Česká peleta, popřípadě seznamy uvedené na internetových stránkách některých výrobců. Údaje do databáze budou vkládat výrobci zdrojů do 30 dnů od udělení oprávnění ke kontrolám.

Povinnost předložit doklad o kontrole

provozovatel spalovacího zdroje má povinnost na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený OZO potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Integrovaný systém ohlašovacích povinností

od 1.1. 2020 bude MŽP zřízen systém pro povinné nahlašování výsledků kontrol. OZO budou muset do 60 dnů od provedení kontroly nahlásit údaje o výsledku kontroly v rozsahu, který stanoví prováděcí předpis.

Souběh s kontrolou podle zákona o hospodaření energií

pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií, považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle zákona o ochraně ovzduší za splněnou v témže kalendářním roce. V takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o pravidelné kontrole zdroje podle zákona o hospod. Pokud si podnikatel nechá zkontrolovat kotel a otopnou soustavu podle zákona o hospodaření energií v témže roce, ve kterém mu měla proběhnout také pravidelná kontrola podle zákona o ochraně ovzduší, má se za to, že tuto povinnost má již splněnu.

Sankce za neprovedení kontroly

přestupku se dopustí provozovatel stacionárního zdroje, pokud neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím OZO kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal. Fyzické osobě (nepodnikající běžný občan) za to lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč.

Kontaktujte nás

725 818 719

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.